Stadgar för Skurupsbygdens Konst‐ och Hantverksförening antagna på Farfarsgården, Varmlösa 1994‐09‐05, ändrade på medlemsmöte 11 september och 24 oktober 2017.

 

  1. Namn

1.1 Föreningens namn skall vara Skurupsbygdens Konst‐ och Hantverksförening.

2. Ändamål och syfte

2.1 Att tillvarataga medlemmarnas intresse, främja konst och hantverkets utveckling och bedrivande.

2.2 Att verka för god kontakt med kommunala myndigheter och organ.

2.3 Att genom upplysning och information sprida kännedom om de olika typer av konst och hantverk som medlemmarna bedriver.

2.4 Att minst en gång varje år arrangera en konstrunda eller motsvarande form av utställning.

3. Medlemskap

3.1 Till medlem kan inväljas utövande konstnärer, hantverkare samt personer och företag som aktivt bedriver galleri och utställningsverksamhet i Skurups kommun eller dess närhet. Då företag är medlem skall kontaktperson vara utsedd.

3.2 Medlem som inte inom två (2) månader efter avisering från kassören erlägger avgift, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen.

4. Verksamhetsår

4.1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

5. Avgifter

5.1 Avgifter till föreningen fastställs av styrelsen.

6. Årsmöte

6.1 Årsmöte skall avhållas årligen senast mars månads utgång och utlysas minst tre (3) veckor före dess avhållande.

6.2 Årsmötets dagordning skall upptaga:

a) Årsmötets öppnande
b) Årsmötets stadgeenliga utlysande
c) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
d. Val av två (2) protokolljusterare och rösträknare
e) Föredragande av föregående årsmötesprotokoll
f) Styrelsens verksamhetsberättelse
g) Kassaberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Ansvarsfrihet för styrelsen
j) Motioner till årsmötet
k) Val av styrelse, suppleanter och revisorer
l) Val av valberedning för ett år
m) Övriga ärenden

7. Röstning

7.1 Varje medlem äger en (1) röst. Röstning med fullmakt medges ej.

8. Styrelse

8.1 Styrelsen åligger:

Att vara föreningens verkställande organ
Att förvalta föreningens medel och bära ansvar för dess ekonomi
Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter Att behandla motioner
Att hålla minst fem (5) protokollförda sammanträden under året.

8.2 Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 2 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

9. Revision

9.1 Föreningens verksamhet skall granskas av högst två (2) revisorer. Revisorer väljs av årsmötet.

9.2 Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet.

10. Valberedning

10.1 Valberedningen skall bestå av högst två (2) ledamöter.

10.2  Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen. Valberedningen skall
lämna kandidatlista senast tre (3) veckor före årsmötet.

11. Firmateckning

11.1 Föreningen som firma tecknas av ordföranden och kassör var för sig.

12. Stadgeändring

12.1 Ändring av stadgar skall beslutas vid två (2) på varandra följande medlemsmöten med minst 2/3 majoritet.

13. Föreningens upplösning

13.1 Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltig, fattas vid två (2) på varandra följande medlemsmöten med 3⁄4 majoritet.

13.2 I händelse av föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Barncancerfonden.