Dessa punkter föreslås alla utställare som deltar i / genomför utställning i Mästers Galleri

Vid egna utställningar gäller kreativ frihet. Besökare ska känna sig välkomna och bli återkommande besökare.

INLÄMNING TILL UTSTÄLLNING

Utställningsföremålen ska lämnas in på angiven tid på Mästers Galleri. Vid förhinder kontakta dina medutställare om hjälp eller lämna ev in i förtid.

Lappar (typ visitkortstorlek) skrivna med Arial 14 (all text centrerad) enkelt radavstånd, titel och ditt namn i fet stil, teknik och pris i normal stil. Vid påsk ska även din utställningsplats (nr) vara med.

Baderska

Lars-Göran Angelin

olja

2.000 kr

kartnr 8

Upphängningsanordning ska finnas och fungera på konstverken som ska hänga. Utställningsavgiften ska vara betald före utställningen.

UTSTÄLLNING PÅ ANGIVEN PLATS

Den eller de personer som åtagit sig att iordningställa utställningen tilldelar utställarna ungefär lika stor plats. Inga ändringar i utställningen får göras enskilt av utställarna, efter att hängningsansvarig slutligt kontrollerat utställningen. Hängningsansvarig har rätt att göra smärre justeringar. Se separat fil på utställningsytor och hur man hänger. Fil

PASSNING AV UTSTÄLLNING

En passningslista skickas runt på medlemsmötet före utställningen.

Första passet börjar i god tid innan öppning bl a ställa ut skyltar mm. Vid byte av pass, ska nästa komma i god tid, för att ta del av ev. information ifrån föregående passare.

NYCKEL OCH KASSOR

Utställningspassare ser till att ta över från föregående passare.

EMBALLAGE

Finns i det bakre rummet. De som arrangerar/hänger i Mäster Galleri kontrollerar att det finns emballage till att packa in sålda alster.

RÄKNA ANTAL BESÖKAR

En räknare finns, som används för att räkna antal besökare på Mästers Galleri. Skriv ner besöksantalet/utställningsdag.

FÖRSÄLJNING UNDER UTSTÄLLNING

Vid försäljning får köparen ta med sig konst/hantverk direkt (Cash and Carry). Meddela konstnären, så att denne kan ställa ut nytt verk. Kvittens skrivs på alla sålda utställningsföremål. Originalet får köparen, fotokopian läggs i ett kuvert med konstnärens namn + pengarna. På kvittot skrivs datum, din sign, föremål(titel), konstnären och pris. Vid samlingsutställning gäller förutom kontantbetalning också swisch via föreningens swischnummer.

LOTTERI

Samtliga hjälper till att sälja föreningens lotter.

 AVSLUTNING AV UTSTÄLLNING

Utställningsföremålen tas ned efter utställningens slut på angiven tid, ingen nedtagning får ske innan utställningens öppettid passerats.
Vid förhinder avtala med utställningsansvariga. Krokar mm tas ner. Alla hjälps åt med städning. Sopor tas hem.
Värme o belysning slås av. Lokalen lämnas i bra skick till nästa utställning.

KONTAKTLISTA TILL KONSTNÄRER

Vid behov se foldern med utställares namn och telefonnummer.

FÖRSÄKRING

För närvarande täcker SKHF:s försäkring samtliga utställningar.
Skriv en lista på all utställningsföremål som lämnas in till Mästers Galleri, detta är underlag till försäkringsbolaget. Notera utställarens namn, titel och pris. Lämnas in i samband med inlämning/hängning av konst till utställningarna.

ÖPPETTIDER

Angivna öppettider hålls.