Årsredovisning

för Skurupsbygdens Konst & Hantverksförening (SKHF)

Organisationsnummer 848001-0464

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2019-01-01– 2019-12-31

Förvaltningsberättelse

Medlemsantal.

Antalet har varierat under året, ca 75 varav cirka 15 stödmedlemmar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret

Ordförande               Johan Tordhag

Kassör                       Lars-Göran Angelin

Sekreterare              Ulla Mårtensson

Ledamöter               Nils-Eric Magnusson

Pernilla Bengtsson

Suppleant                Margaretha Ohlsson

Avgående ledamöter

Lars-Göran, Ulla och Pernilla samt suppleant Margaretha.

Firmatecknare

Firmatecknare har varit Johan samt Lars-Göran som tecknat firma, var för sig.

Revisor

Lars Inge Nilsson, extern revisor

Valberedning

Ordinarie   Linnea Fredrikson och Emelie Fredrikson.

Valberedningen valdes på ett år

Antal styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda sammanträden.

Föreningen har under verksamhetsåret haft 6 medlemsmöten. Vid medlemsmöten har vi ibland haft föredragare såsom Thomas Holm.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls måndagen 25 februari 2019 i Sparbankens lokaler. Närvarande var 24 röstberättigade medlemmar.

Utställningar i Mäster Galleri

SKHF har under året genomfört 2 stycken samlingsutställningar i Mästers Galleri.

Påskrundan genomfördes under perioden 19 – 22 april med samlingsutställning i Mästers Galleri och medlemsutställningar på olika platser i kommunen. På Mästers Galleri kom cirka 1900 besökare. Antalet utställare uppgick till 24 stycken.

Nationaldagen blev inställd pga dåligt intresse att ställa ut. En medlem hade egen utställning.

Julsalongen ägde rum 17-18 november. 7 utställare deltog. Cirka 400 besökare.

Förutom samlingsutställningarna hade vi helgutställningar under 20 helger. Dessa lockade från cirka 100 till cirka 300 besökare per helg. Vår tyska medlem har fortsatt att medverka på helgutställning under 2019.

Vi har med hjälp av medlemmar haft ett antal gästutställare. Det var en inbjudan till SKG (Skånes Konstnärsgille) från Malmö, Medialinjen från Spyken i Lund. För ledsagning av eleverna ställde Margaretha Ohlsson och Lisbeth Engelin-Lindh upp hela veckan och utställningen hade cirka 500 besökare. Dessutom hyrde vi ut Mästers Galleri vid två helger till konstnärerna Eva Axelsson, Bo Elander, Karin Ahlstrand, Sabina Sandberg, Majbritt Strålfors och Jeanette Swärd, som svarade på annonsering via Facebook.

 Årsavgiften för 2019

Årsavgiften har under året uppgått till 600 kronor för medlem samt 100 kronor för stödmedlem.

Internet

Föreningen är nu representerad på internet genom hemsidan www.skhf.se, Facebook och Instagram.

Betalningar

Föreningen har numera ett swischkonto som alla medlemmar och kunder kan använda. Det är 1236700256.

Bidrag

Vårt årliga bidrag från Skurups kommun har uppgått till 18.200 kronor.

Konstresa

Styrelsen anordnade en konstresa till Halland den 18 maj. Vi besökte Mjellby Konstmuseum (Halmstadsgruppen), Birgit Ståhl Nyberg och Glemme Art. Middag intog vi på Ringnäs Golfklubb.

Representation

Styrelsen har haft representant på möte med Svaneholms slott. SKHF är också medlem i Sveriges Konstföreningar.

Styrelsen