Årsredovisning

för Skurupsbygdens Konst & Hantverksförening (SKHF)

Organisationsnummer 848001-0464

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2018-01-01– 2018-12-31

 

Förvaltningsberättelse

Medlemsantal.

Antalet har varierat under året, ca 80 varav cirka 15 stödmedlemmar.

 Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret

Ordförande              Jaana Anheden

Kassör                        Lars-Göran Angelin

Sekreterare                Ulla Mårtensson

Ledamöter                 Nils-Eric Magnusson

Pernilla Bengtsson

Suppleant                  Susann Bönnemark

Avgående ledamöter

Jaana och Nils-Eric samt suppleant Susann.

Firmatecknare

Firmatecknare har varit Jaana samt Lars-Göran som tecknat firma, var för sig.

Revisor

Lars Inge Nilsson, extern revisor

Valberedning

Ordinarie   Martin Anheden och Beate Schmidt.

Valberedningen valdes på ett år

Antal styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.

Föreningen har under verksamhetsåret haft 6 medlemsmöten. Vid medlemsmöten har vi ibland haft föredragare såsom Mikael Isaksson, Swedframe och Bertil Nilsson Andelsföreningen.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls måndagen 12 februari 2018 i Sparbankens lokaler. Närvarande var 29 röstberättigade medlemmar.

Utställningar i Mäster Galleri

SKHF har under året genomfört 3 stycken samlingsutställningar i Mästers Galleri.

Påskrundan genomfördes under perioden 30 mars – 2 april med samlingsutställning i Mästers Galleri och medlemsutställningar på olika platser i kommunen. På Mästers Galleri kom cirka 3.000 besökare. Antalet utställare uppgick till 33 stycken.

På nationaldagen hade vi 6 utställare och flera hundra besökare.

Julsalongen ägde rum 17-18 november. 6 utställare deltog. Cirka 900 besökare.

Förutom samlingsutställningarna hade vi helgutställningar under 22 helger. Dessa lockade från cirka 100 till cirka 300 besökare per helg. Vår tyska medlem har fortsatt att medverka på helgutställning under 2018.

Vi har med hjälp av medlemmar haft ett antal gästutställare. Det var en inbjudan till SKG (Skånes Konstnärsgille) från Malmö. Dessutom hyrde vi ut Mästers Galleri till två utställare från Göteborg och Stockholms trakten som svarade på annonsering på Facebook.

Årsavgiften för 2018

Årsavgiften har under året uppgått till 600 kronor för medlem samt 100 kronor för stödmedlem.

Internet

Föreningen är nu representerad på internet genom hemsidan www.skhf.se, Facebook och Instagram.

Betalningar

Föreningen har numera ett swischkonto som alla medlemmar och kunder kan använda. Det är 1236700256.

Bidrag

Vårt årliga bidrag från Skurups kommun har uppgått till 21.100 kronor.

Stöld

Det har förekommit stöld av utställningsföremål i Mästers Galleri vilket vi beklagar. Föreningen har ersatt konstnären.

Representation

Styrelsen har haft representant på ett möte med Svaneholms slott,

Styrelsen