Årsredovisning

för

För Skurupbygdens Konst & Hantverksförening (SKHF)

Organisationsnummer 848001-0464
 

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2017-01-01– 2017-12-31

Förvaltningsberättelse

Medlemsantal.

Antalet har varierat under året, ca 80.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret

Ordförande               Jaana Anheden

Kassör                       Lars-Göran Angelin

Sekreterare              Pernilla Bengtsson

Ledamöter               Nils-Eric Magnusson

Christina Skovmose (avgått i förtid)

Adjungerad               Magnus Nilsson (valts in i styrelsen efter Christina)

Avgående ledamöter

Lars-Göran, Pernilla, Nils-Eric och Magnus.

Firmatecknare

Firmatecknare har varit Jaana samt Lars-Göran som tecknat firma, var för sig.

Revisor

Lars Inge Nilsson, extern revisor

Valberedning

Ordinarie   Martin Anheden och Beate Schmidt.

Valberedningen valdes på ett år

Antal styrelsesammanträden

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden.

Föreningen har under verksamhetsåret haft 7 medlemsmöten. Vid medlemsmöten har vi ibland haft föredragare såsom Ulf Mårtensson, Lotta Oredsson och Henriette Ellberg.

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hölls måndagen 16 januari 2017 hos Smen på Skramlan. Närvarande var 29 röstberättigade medlemmar.

Utställningar i Mäster Galleri

SKHF har under året genomfört 3 stycken samlingsutställningar i Mästers Galleri.

Påskrundan genomfördes under perioden 14-17 april med samlingsutställning i Mästers Galleri och medlemsutställningar på olika platser i kommunen. På Mästers Galleri kom cirka 3.500 besökare. Antalet utställare uppgick till 44 stycken.

På nationaldagen hade vi ca 14 utställare och flera hundra besökare.

Julsalongen ägde rum 18-19 november. 10 utställare deltog. Cirka 650 besökare.

Förutom samlingsutställningarna hade vi helgutställningar under 19 helger. Dessa lockade från cirka 100 till cirka 300 besökare per helg. Vår tyska medlem har fortsatt att medverka på helgutställning under 2017.

Vi har med hjälp av medlemmar haft ett antal gästutställare.

Årsavgiften för 2017

Årsavgiften har under året uppgått till 500 kronor för medlem samt 100 kronor för stödmedlem. Nya stadgar

Stadgarna är förändrade på vissa paragrafer under verksamhetsåret.

Lotter

Under påskutställningen har vi haft 900 lotter till försäljning samt 200 vid julutställningen. Inte alla lotter har blivit sålda då försäljning upphört när alla vinster delats ut.

Internet

Föreningen är nu representerad på internet genom hemsidan www.skhf.se, Facebook och Instagram.

Betalningar

Föreningen har numera ett swischkonto som alla medlemmar och kunder kan använda. Det är 1236700256.

Bidrag

Vårt årliga bidrag från Skurups kommun har uppgått till 13.240 kronor.

Representation

Styrelsen har haft representant på ett möte med Svaneholms slott, Besöksnäringen, deltagit i Skurups kommuns ”Prova på mässa” och medverkat i konferens ”Little Village”.

Styrelsen