Protokoll från Skurupsbygdens Konst & Hantverksförenings årsstämma 2020-07-30 (avseende år 2019, uppskjuten pga pandemin) i trädgården vid Mästers Galleri

 1. Stämmans öppnande
  Lars-Göran förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna, speciellt vår nye medlem Olle Andersson.
 2. Fråga om kallelse behörigen skett, minst tre veckor före mötet
  Stämman godkänner kallelsen.
 3. Val av ordförande för stämman
  Stämman beslutar utse Lars-Göran Angelin till stämmans ordförande.
 4. Val av sekreterare för stämman
  Stämman beslutar utse Nils-Eric Magnusson till sekreterare för stämman.
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
  Stämman beslutar utse Linnea Fredriksson och Beate Schmidt att justera dagens protokoll.
 6. Val av två personer som rösträknare
  Stämman beslutar utse Linnea Fredriksson och Beate Schmidt som som rösträknare.
 7. Föredragande av förra årets stämmoprotokoll
  Protokollet kommer att läggas ut på vår hemsida.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Efter Lars-Görans föredragning beslutar stämman att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
 9. Styrelsens kassaberättelse
  Lars-Göran redogör för kassaberättelsen och meddelar att årets vinst blev 17000 kr, tillgångarna är 93000 kr.
  Stämman beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
 10. Revisorns berättelse
  Revisorn har inget att erinra mot förda handlingar.
  Stämman beslutar lägga berättelsen till handlingarna.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
 12. Val av styrelseledamöter
  Stämman beslutar omval för två år av Lars-Göran Angelin och Pernilla Bengtsson. Margaretha går in som ordinarie ledamot på två år istället för Ulla Mårtensson som avgått tidigare under året.
 13. Val av suppleant till styrelsen
  Stämman beslutar att Linnea Fredriksson går in som suppleant för ett år.
 14. Val av revisor
  Stämman beslutar att utse Lars-Inge Nilsson till revisor för ett år.
 15. Val av valberedning
  Stämman beslutar välja Emelie Fredriksson och Dina Eriksson
 16. Motioner
  En motion har inkommit från Lars-Göran Angelin och bifogas protokollet.
  Stämman beslutar enhälligt att bifalla motionen med tillägget att det vore positivt att även arrangera en workshop.
 17. Övrigt
  Det påminns om vår jurybedömda utställning den 12-13 september, medlemmarna uppmanas anmäla sig. Lediga utställningstider i Mästers finns. Galleriet kommer att fräschas upp.       Andelsföreningen ska uppmärksammas på att det ofta blir kaos på toaletten pga mängden besökare och att därför toapapper, tvål och handsprit fort tar slut.
 18. Avslutning
  Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och förklarar årets stämma för avslutad.

Nils-Eric Magnusson

………………………………
Sekreterare
………………………………..
Lars-Göran Angelin, ordförande

Justerare:

……………………………….                   ………………………………
Linnea Fredriksson                                     Beate Schmidt