Protokoll fört vid Skurupsbygdens Konst
och Hantverksförenings årsmöte 2019-02-25

1. Ordförande Jaana förklarade stämman öppnad.
2. Stämman befanns kallad i behörig ordning.
3. Stämman valde Jaana till ordförande för kvällens möte.
4. Stämman valde Ulla till sekreterare för kvällens möte.
5. Stämman valde Linnea och Björn att jämte ordförande justera protokollet.
6. Stämman valde Lena och Mats som rösträknare.
7. Jaana läste upp förra årets protokoll.
8. Jaana gick igenom styrelsens verksamhetsberättelse vilken lades till handlingarna.
9. Lars-Göran gick igenom styrelsens kassaberättelse vilken godkändes och lades till
handlingarna.
10. Revisorns berättelse lästes upp och lades till handlingarna.
11. Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
12. Stämman beslöt att följa valberedningens förslag och valde Johan Tordhag och Nils-Erik
Magnusson för en tid av 2 år som styrelseledamöter.
13. Stämman beslöt att välja Margaretha Ohlsson som suppleant på 1 år.
14. Stämman beslöt att välja Lars-Inge Nilsson som revisor på 1 år.
15. Stämman beslöt att välja Linnea Fredriksson och Emeli Fredriksson för en tid av 1 år till
valberedning.
16. Inga motioner.
17. Övriga frågor: Stämman avtackade Jaana, Susanne, Martin och Beate som avgår från sina
respektive uppdrag.
18. Jaana förklarade stämman avslutad.