Protokoll fört vid Skurupsbygdens Konst och Hantverksförenings årsmöte 2018-02-12

  1. Ordförande Jaana förklarade stämman för öppnad
  2. Stämma förklarade sig kallad i behörigen ordning
  3. Stämman valde Jaana till ordförande för stämman.
  4. Stämman valde Pernilla till sekreterare för stämman.
  5. Stämman valde Björn Weiland och Sven-gunnar Svensson att jämte ordförande justera protokollet.
  6. Stämman valde Björn och Sven-Gunnar som rösträknare.
  7. Jaana gick genom förra årets protokoll.
  8. Jaana gick genom styrelsens verksamhetsberättelse vilken lades till handlingarna.
  9. Lars-Göran gick genom styrelsens kassaberättelse vilken lades med godkännande till handlingarna.
  10. Revisorns berättelse lästes upp och lades till handlingarna.
  11. Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  12. Stämman beslöt följa valberedningens förslag och valde Pernilla Bengtsson och Lars-Göran Angelin för en tid av två år samt Ulla Mårtensson på 2 år samt Nils-Eric Magnusson till en tid av ett år som styrelseledamöter.
  13. Stämman beslöt följa valberedningens förslag och välja Susanne Bönnemark till en tid av ett år som suppleant.
  14. Stämman beslöt följa valberedningens förslag och Lars- Inge Nilsson till en tid av ett år som revisor.
  15. Stämman beslöt följa valberedningens förslag och Martin och Beate till en tid av ett år som valberedning.
  16. Motion 1 beslöt stämman att bifalla
  Motion 2 beslöt stämman anses besvarad i enlighet med styrelsen
  17. Inga övriga frågor fanns att behandla.
  18. Jaana förklarade stämman för avslutad.

Pernilla Bengtsson                                    Jaana Anheden

Björn Weiland                                           Sven-Gunnar Svensson