1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Agneta Westlings diskussion kring ett konstverk utgick.

3. Fyllnadsval efter Christina Skovmose, Magnus valdes till ordinarie ledamot till kommande årsmöte.

4. Möte med Skurups kommun, synliggöra oss. Den 24 september är det föreningsmässa där det ska göras reklam för föreningen.

5. Den 14/7 var Nisse på möte i Svaneholm dit Skurups kommun inbjudit ett antal konstnärer och andra kulturarbetare till överläggningar om utbyte och samarbete mellan vårt område och den kinesiska storstaden Xiamen. Ett tiotal deltagare från Kina deltog. Nisse framhöll att vi i vår förening alltid är öppna för kulturellt utbyte med andra. Samtidigt invigdes Tong Wangs galleri i rökhuset, Swan Lake Gallery.

6. Julsalongen 18-19 november, några stycken anmälde sitt intresse att skicka ut förfrågan till medlemmar som ej var på mötet.

7. Beslut om ändring av stadgarna (första av två beslut)
Stadgar
5. Avgifter
5.1 Avgifter till föreningen fastställes av årsmötet.
Ändringsförslag
5.1 Avgifter till föreningen fastställs av styrelsen.
En reservation till förslaget.

6. Årsmöte
6.1 Årsmötet skall hållas årligen under februari månad och utlysas minst tre veckor före dess avhållande.
Ändringsförslag
6.1 Årsmötet skall avhållas årligen senast mars månads utgång och utlysas minst tre veckor före dess avhållande.
Godkändes.
6.2 Årsmötet dagordning skall upptaga:
d. val av två protokolljusterare.
k. fastställes av årsavgifter
l. val av styrelse och revisorer
Ändringsförslag
6.2 Årsmötets dagordning skall upptaga:
d. val av två protokollsjusterare och rösträknare
l. val av styrelse, suppleant och revisorer
En reservation till förslaget

8. Styrelse
8.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Två ledamöter
Ändring
8.2 Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 5 ledamöter samt högst 2 suppleanter
En reservation till förslaget

9. Revision
9.1 Föreningens verksamhet skall granskas av högst två revisorer.
En reservation av förslaget

10. Valberedning
10.1 Valberedningen skall bestå av två ledamöter
Ändring
10.1 Valberedningen skall bestå av högst två ledamöter
En reservation till förslaget

Det kom 23 medlemmar till mötet varav 20 st var röstberättigade.

9. Nästa möte 24 oktober. Kallelse kommer. Diskussion kring ett konstverk: Per Josefsson

Övrigt
a) inställd resa till Oldenburg
b) Sjöbo församling söker konsthantverkare till dopljus.
c) Utställningsinformation. mats informerade om besöksantalet på utställningen Naket Påklätt.
d) Utställning 7 M i Trelleborg i parken 22 oktober kostnadsfri anmälan siste september.
e) Vår logga ska vara med på utskick och på kallelsen.
f) 2018 års kalender anmälan till Nisse helsida 500 kr halvsida 300 kr. Sista anmälan 25 september.
g) Valberedningen informerade.
h) Lars-Göran informerade lite om ekonomin.

10. Mötet avslutades.