Årsredovisning för Skurupsbygdens Konst & Hantverksförening (SKHF) Organisationsnummer 848001-0464

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01– 2016-12-31

Förvaltningsberättelse

Medlemsantal.
Antalet har varierat under året, ca 80.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret
Ordförande           Magnus Nilsson
Kassör                    Lars-Göran Angelin
Sekreterare           Pernilla Bengtsson
Ledamöter            Nils-Eric Magnusson
Jenny Meyer
Adjungerad           Anne Bengtsson, ett år i sänder

 Avgående ledamöter
Magnus, och Jenny.

Firmatecknare
Firmatecknare har varit Magnus samt Lars-Göran som tecknat firma, var för sig.

Revisor
Lars Inge Nilsson, extern revisor

Valberedning
Ordinarie    Christina Skovmose och Susan Bönnemark.
Valberedningen valdes på ett år

Antal styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.
Föreningen har under verksamhetsåret haft 6 medlemsmöten. Vid medlemsmöten har vi ibland haft föredragare såsom Jonas på Karibakka och Ulf Mårtensson från Ystads allehanda.

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hölls onsdagen 2 mars 2016 hos Smen på Skramlan. Närvarande var 25 röstberättigade medlemmar.

Utställningar i Mäster Galleri
SKHF har under året genomfört 3 stycken samlingsutställningar i Mästers Galleri.
Påskrundan genomfördes under perioden 25 -28 mars med samlingsutställning i Mästers Galleri och medlemsutställningar på olika platser i kommunen. På Mästers Galleri kom cirka 3.300 besökare. Antalet utställare uppgick till 49 stycken.
På nationaldagen hade vi ca 7 utställare och flera hundra besökare.
Julsalongen ägde rum 12 – 13 november. 20 utställare deltog. Cirka 1.500 besökare.
Förutom samlingsutställningarna hade vi helgutställningar under 23 helger. Dessa lockade från cirka 100 till cirka 300 besökare per helg. Vår tyska medlem har fortsatt att medverka på helgutställning under 2016.
Vi har med hjälp av medlemmar haft ett stort antal gästutställare och en helg har varit helt vikt åt föreningen ”Öppna Sinnen” och deras medlemmar.

Jurybedömd utställning
Föreningen annonserade i press om en öppen jurybedömd utställning som ägde rum den 12 – 13 mars. Det var 70 inlämnade alster och 40 godkändes av juryn. Utställningen var välbesökt, cirka 600 st.

Årsavgiften för 2016
Årsavgiften har under året uppgått till 500 kronor för medlem samt 100 kronor för stödmedlem.

Lotter
Under påskutställningen har vi haft 900 lotter till försäljning samt 300 vid julutställningen. Inte alla lotter har blivit sålda då försäljning upphört när alla vinster delats ut.

Bidrag
Förutom vårt årliga bidrag av Skurups kommun har vi för 2017 erhållit bidrag från Skurups Sparbank med 40.000 kronor.

Representation
Styrelsen har haft representant på ett möte med Söderslätts näringsliv.

Styrelsen